وب سايت دانشگاه علمي کاربردی اردکان

تاریخ انتخاب واحد ترم جدید (بهمن 98)

مقطع نیم سال ورود تاریخ انتخاب واحد تاریخ حذف و اضافه
کاردانی و کارشناسی 962 و ماقبل 98/11/17,16 98/12/10
کاردانی و کارشناسی 971 98/11/19,18 98/12/11
کاردانی 972 98/11/20 98/12/12
کارشناسی 972 98/11/21 98/12/13
کاردانی 981 98/11/23 98/12/14
کارشناسی 981 98/11/24 98/12/15

تاریخ خبر : شنبه 19 بهمن 1398 | تعداد بازید : 877