وب سايت دانشگاه علمي کاربردی اردکان

قابل توجه دانشجویانی که درس پروژه و کارورزی دارند

درس کارورزی :
  
دانشجو می بایست علاوه بر فرم های کارورزی، فرم ارزیابی نهایی کارورزی را نیز دانلود  و فقط قسمتهای : ( نام  و نام خانوادگی دانشجو ، شماره دانشجویی ، رشته ، محل کارورزی ) را تکمیل و تحویل استاد دهند. بقیه فرم توسط استاد تمکیل خواهد شد.


درس پروژه : 

دانشجو می بایست فرم ارزیابی نهایی پروژه را از داخل سایت از قسمت :

 فرم های دانشجویی---> فرم پروژه کاردانی و کارشناسی --> فرم ارزیابی نهایی پروژه 

دانلود و فقط قسمتهای :(  نام  و نام خانوادگی دانشجو ، شماره دانشجویی ، رشته ، عنوان پروژه) را  تکمیل و تحویل استاد دهند. بقیه فرم توسط استاد تمکیل خواهد شد.
تاریخ خبر : جمعه 29 آبان 1394 | تعداد بازید : 2490