وب سايت دانشگاه علمي کاربردی اردکان

حوزه های دانشگاه / حوزه آموزشی و پژوهشی / مدیران گروه /


 ساعت حضور مديران گروه در دانشگاه براي مشاوره به دانشجويان به شرح زير مي باشد:
    نام  مدیر گروه: مدیر گروه
رشته های:
مقطع: ساعات حضور در دانشگاه جهت مشاوره و پاسخ به سوالات دانشحویان:
 
حمیدرضا حسین پور
مدیریت کسب وکار کاردانی یکشنبه : از ساعت   18   الی  20
چهارشنبه: از ساعت  15  الی   17
حسابداری کاردانی و کارشناسی
مدیریت تجاری سازی کارشناسی
-------------- -------------- --------------- ---------------------------------
محمد پایدار فناوری اطلاعات کارشناسی یکشنبه : از ساعت 16:30  الی   18:30
چهارشنبه : از  ساعت  18    الی   20
برق کاردانی
شبکه های کامپیوتری کاردانی
الکترونیک کارشناسی
------------------ ------------------- --------------- --------------------------------
محمد سبحان مکانیک کاردانی و کارشناسی دوشنبه : از ساعت  17   الی    19
جمعه : از ساعت 18    الی     20
متالورژی کارشناسی
سرامیک کاردانی