وب سايت دانشگاه علمي کاربردی اردکان

حوزه های دانشگاه / حوزه دانشجویی / مقالات / 


گروه مدیریت
 

 

 


ارزیابی کارایی استان ها در بخش بهداشت و درمان روستایی در برنامه ی سوم و سال های ابتدای برنامه ی چهارم توسعه
 

 

بررسی تاثیر سبک های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند : رویکردی نوین در مدیریت دانش
 

 

طراحی مدل ریاضی کسری برنامه ریزی تولید با رویکرد فازی
 

 

به کارگیری فنون تصمیم گیری چند شاخصه جهت ارزیابی عوامل ریسک زنجیره ی تامین 

 


 ارزیابی عملکرد متوازن با تاکید بر شاخص های BSC  

 


کاربرد متدولوژی ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و ماتریس درجه ترجیح در ارزیابی واحدهای تصمیم گیری با رویکرد فازی 

 


طراحی مدل ارزیابی کارآمدی نظریه های سازمان و مدیریت در ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده های آرمانی 

 شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)
 الگوریتمی جهت حل مسئله کوتاه ترین مسیر مبتنی بر قوانین مدارهای الکتریکی 
Application of grey-based DEMATEL technique in designing of the aggregate green supply chain mangement's model   


 
 


 


گروه کامپیوتر 
 


Wireless Body Area Network: From Electronic Health Security Perspective